Göç ve Sivil Toplum Projesi Hakkında

Yıllar içerisinde artan göçmen sayısına bağlı olarak ev sahibi toplumun, göçmenlerin ve idari makamların hizmetlerini geliştirmesi için öncelikli olarak uygulamadaki yöntemlerin geliştirilmesi ihtiyacı doğdu. Bu doğrultuda, göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının uygulama aşamasında etkin rol oynaması için kendi aralarında ve kamu kurumları ile iş birliği ve diyalog halinde olmaları büyük önem taşır hale geldi. Göç ve uluslararası koruma alanında daha aktif rol almak isteyen Sivil Toplum Örgütü sayısında artış olmasına rağmen kamu kurumları ve STÖ’lerin kapasitelerinin yetersiz kalmasından dolayı sivil toplumun politika yapım süreçlerine dahil olması sınırlı kaldı. Bu nedenle politikaları pratiğe dönüştürecek bir mekanizma ve bu konuda net bir çerçeve çizilmesi ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla iki sektör arasında köprü görevi görecek ulaşılabilir ve şeffaf ilişkiler temelinde diyalog ve iş birliğinin geliştirilmesi büyük önem taşır hale geldi. Sonuç olarak her iki sektörün de çeşitli göç konularında erişim, iletişim ve uygulamalı deneyim için daha fazla kapasiteye ihtiyacı olduğu saptandı.

Göç ve Uluslararası Koruma Alanında Sivil Toplumla İş Birliği için Teknik Destek (Göç & Sivil Toplum) Projesi, tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası koruma alanı ve göç yönetimi alanındaki idari altyapıların geliştirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.  Proje, 2019-2021 dönemi boyunca göç ve uluslararası koruma alanında çalışan merkezî ve yerel sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesine ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Göç & Sivil Toplum Projesi ile STK’ların politika oluşturma, uygulama ve karar alma süreçlerine katılımında yapısal iyileştirmelere katkı sağlanacak ve STK-kamu sektörü diyaloğunu güçlendirmek için GİGM ile göç ve uluslararası koruma alanında çalışan STÖ’ler arasındaki iş birliğinin kapasitesinin artırılmasına yardımcı oluyor. Buna ek olarak, proje ile göç ve uluslararası koruma alanında faaliyet gösteren STÖ’ler arasındaki etkileşime de odaklanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin teknik desteği, International Consulting Expertise (ICE EEIG) liderliğindeki Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Eurasia Social Change ve FCG Swedish Development arasında kurulan konsorsiyum ile yürütülüyor.